mikaletonsaari

Hirvisaaren ja Halla-ahon oikeutetut tuomiot

James Hirvisaari valitti eilen kirjoituksessaan, ettei ymmärrä perussuomalaisille viime aikoina islam-kritiikistä annettuja tuomioita. En usko että Hirvisaari on lausunnossaan rehellinen. Tuomioiden pitäminen epäoikeutettuna kuuluu Perussuomalaisten maahanmuuttokriitikoiden poliittiseen peliin. Antakaapa kun selitän...

Politiikka ei varmasti koskaan ole ollut erityisen mielenkiintoista. Mutta erityisen mielenkiinnotonta se oli ennen Perussuomalaisten nousua, kun kolme suurta puoluetta elivät varsin sopuisasti. Politiikka oli hyvin pitkälle yleisen konsensuksen sanelemaa reaalipolitiikkaa, joka ei jättänyt oppositiolle mahdollisuutta olla räväkästi eri mieltä asioista.

Politiikan epäkiinnostavuus vieraannutti tavallisen kansalaisen politiikasta. Tässä oli kuin tilaus Perussuomalaisten populistiselle, kansaan vetoavalle politiikalle. Timo Soini määrittelee populismin elitismin kritiikiksi. Tosiasiassa perussuomalainen populismin kirjo on kuitenkin laajempi, kohdistuen lähes kaikkeen perinteistä ja konservatiivisuudesta poikkeavaan.

Ei ole yllättävää, että erityisen tehokasta populistinen retoriikka on ollut maahanmuuttajiin kohdistuvassa kritiikissä. Populismiin kuuluu jako "meihin" ja "muihin", missä jaottelussa vieras ulkonäkö, kieli ja uskonto tarjoavat selkeät linjat.

Populistinen puhetapa on tarttunut nopeasti suomalaiseen yhteiskuntaan. Aikaisemman suvaitsevaisuuteen ja ymmärrykseen pyrkimisen sijaan on tullut hyväksyttäväksi yksinkertaistaa ajattelua niputtamalla ihmiset ryhmiin ja käyttämällä näistä ryhmistä yleistyksiä.

Ilmapiiriä kuvaa hyvin esimerkiksi Virpi Kaukon blogikirjoitus “Lurjusten puolustamisesta”, jossa hän kysyy Jussi Halla-ahon tuomioon liittyen vähättelevään sävyyn: “...onko se sitten kansanryhmää vastaan kiihottamista, jos kirjoittelee typeriä negatiivissävyisiä yleistyksiä somaleista?”

Katsotaan asiaa toisesta näkökulmasta: miksi joku kirjoittaa asiallisten argumenttien sijaan “typeriä negatiivissävytteisiä yleistyksiä somaleista”? Halla-ahon mukaan tiettyjen maahanmuuttajaryhmien huono sopeutuminen suomalaiseen yhteiskuntaan on ongelma. Näitä samaisia ryhmiä kohtaan Halla-aho lausuu edellä mainittuja "typeriä yleistyksiä" sekä nimeää ongelmalliseksi kokemansa islamin pedofiliauskonnoksi.

Auttavatko nämä lausunnot näitä ryhmiä yhteiskuntaan sopeutumisessa? Tuskin. Jos jotain, niin nämä lausunnot lisäävät kuilua “meidän” ja “niiden” välillä. Ja tämä on populistisen maahanmuuttokritiikin ongelma: Ongelman olemassaolo on kritiikin osuvuuden edellytys. Ongelmien kärjistyminen on poliittisesti kriitikoiden edustamalle kannalle eduksi.

Kyseinen eturistiriita näkyy selvästi siinä, kuinka poliitikkojen lausunnot keskittyvät luomaan maahanmuuttajien kulttuurista vastakohtaa hyväksyttävälle kulttuurille. Halla-aho leimasi islamin pedofiliauskonnoksi ja somalit verovaroilla loisijiksi, Hirvisaari islamin sivistyksen kanssa yhteensopimattomaksi raakalaiskulttuuriksi.

On huomattava, ettei näiden loukkaavien lausuntojen ensisijainen vahinko uhreille ole mielipaha, vaan lisääntyneiden ennakkoluulojen kautta lisääntyvä syrjintä ja väkivallan uhka. Näistä perusoikeuksien toteutumista vahingoittavista haitoista kärsivät myös syyttömät mainittujen ihmisryhmien edustajat.

Lainsäädännössä on pykälä kansanryhmää vastaan kiihottamisesta, toinen uskonrauhan rikkomisesta. Näiden pykälien on tarkoitus suojella viattomia osapuolia siltä, etteivät he joutuisi kärsimään tällä tavoin esimerkiksi poliitikkojen eduntavoittelun heittopusseiksi joutumisesta. Näiden perusteella myös Halla-aho ja Hirvisaari tuomittiin. Hyvin perustein.

Hirvisaari ja Halla-aho eivät ole hyväksyneet tuomioitaan ja tueksi he ovat saaneet lukuisia “sananvapauden puolustajia”, jotka vaativat, että ihmisryhmiä pitää voida pilkata siitä huolimatta, että pilkka aiheuttaa vahinkoa.

Julkinen pilkka, jolla pyritään halventamaan ihmisryhmää ja vahingoittamaan ihmisarvoa, on kuitenkin ongelma, jolla on todellisia yhteiskunnallisia vaikutuksia ja johon tulee suhtautua vakavuudella. Esimerkiksi naapurissamme Venäjällä voi nähdä vihapuheen laajemmat vaikutukset, kun vähemmistöjen oikeuksia ei pystytä turvaamaan, vaan niin maahanmuuttajiin kuin seksuaalivähemmistöihin kohdistuu syrjintää ja väkivaltaa.

Historiallisesti ihmisryhmien epäinhimillistäminen propagandan keinoin on tuttua. Nuorempikin sukupolvi muistaa ehkä vielä Jugoslavian hajoamiseen ja Ruandan kansanmurhaan liittyneet etniset puhdistukset. Eikö silti tunnu ongelmalliselta, että moni pitää “typeriä yleistyksiä” vähemmistöistä meillä hyväksyttävinä ja hauskoinakin?

Erityisesti meidän media-ajan ihmisten tulisi ymmärtää ihmisiin vaikuttamisen ja vihapuheen merkitys. Ihmisiä on helppo johtaa harhaan. Sen voi nähdä esimerkiksi salaliittoteorioihin, kaupunkitarinoihin ja suoranaisiin huijauksiin uskovien määrästä. Kuinka epäinhimillistävää puhetta voi tämän huomioon ottaen pitää vain harmittomana puheena?

Vielä muutama asia tiivistetysti:

- “Mielipahaakin aiheuttavat mielipiteet pitää saada sanoa!”

Nimenomaan mielipaha ei ole peruste tuomiolle vaan se että kohteelle aiheutetaan vahinkoa. Halla-ahon tuomiota ei perusteltu kohteelle aiheutetulla mielipahalla vaan sillä, että “lausumat ovat omiaan herättämään suvaitsemattomuutta, halveksuntaa ja mahdollisesti jopa vihaa niiden kohteena olevaa kansanryhmää kohtaan”.

- “Kyseessä on poliittinen tuomio, Halla-ahon ajojahti. Miksei Muhammed-pilapiirroksista rangaistu?”

Uskonrauhan rikkomista koskevasta pykälästä pitää ensinnäkin huomata, että solvauksen tulee olla sellainen, että sen ymmärtää sellainenkin henkilö, jolle kohde ei ole pyhä. Profeetan kuvan piirtämisen loukkaavuus ei ole mitenkään ilmeistä, jos ei tunne islamia. Pedofiiliksi solvaaminen taas selkeästi on.

Tuomiossa myös kiinnitetään huomiota Euroopan neuvoston ohjeeseen: “Päätöslauselma ja suositus kuvastavat pyrkimystä korostaa ilmaisunvapautta uskonnollisten aiheiden kriittisenkin käsittelyn yhteydessä ja ohjata kansallista lainsäädäntöä niin, että rangaistavaksi säädettäisiin lähinnä sellaiset uskonnollisiin aiheisiin liittyvät loukkaavat ilmaisut, jotka ovat rinnastettavissa uskonnollista ryhmää vastaan suunnattuun kiihottamiseen, väkivallan tai vihan lietsontaan taikka jotka vakavasti häiritsevät yleistä järjestystä.” 

Tämänkin kohdan perusteella on helppo nähdä, etteivät Muhammed-pilapiirrokset ole vihan lietsontaa islamia kohtaan, kun taas Halla-ahon lausunto.

- “Halla-aho sanoi vain tosiasian. Tosiasian sanominen ei voi olla väärin.”

Lyhyesti voidaan kai sanoa, että logiikkaa ja totuusarvoja voidaan käyttää täsmällisesti vain formaaleissa kielissä. Ihmisten puhekieli ei ole formaali kieli. Vaikka Halla-ahon käyttämiä lähtökohtia voidaan pitää tosiasioina, näistä “logiikalla” johdettua loppupäätelmää ei voi enää pitää kiistattomana tosiasiana vaan Halla-ahon omana tulkintana asiasta.

Jos Halla-aho olisi halunnut pysytellä faktoissa, hän olisi voinut sanoa esimerkiksi että islamin pyhänä pitämä profeetta nai nykyajan mittapuulla alaikäisen tytön, niin että tällaista tekoa nykyaikana nimitettäisiin lapsen seksuaaliseksi hyväksikäytöksi. Tämän saa sanoa ja jos asia vaivaa, niin saa sanoa mielipiteensä asiasta.

Sen sijaan oman epämääräisen tulkinnan esittäminen ja tämän tahallisesti loukkaavan tulkinnan väittäminen faktaksi on helpoimmin ymmärrettävissä juurikin uskontoa kohtaan tarkoitetuksi kansan kiihotukseksi ja siten oman poliittisen piiloagendan ajamiseksi.

- “Hirvisaari kritisoi maahanmuuttopolitiikkaa ja teksti ymmärrettiin väärin”

Hirvisaaren puolustusta ja tuomion vähättelyä lukemalla saa selvän kuvan siitä, ettei Hirvisaarta edes kiinnosta puhua asiasta, vaan puolustus on marttyyrin viitan pukemista ja oman agendan ajamista. Hirvisaari kirjoittaa mm.

“Kritiikkini kärki ei kohdistu islamiin ja muslimeihin maailmassa yleensä vaan maahanmuuttopolitiikkaamme, jolta vaadin selektiivisyyttä.”

ja

“Tekstissä ei myöskään edes implisiittisesti väitetä, että jokainen muslimi harrastaisi kuvatun kaltaista toimintaa. Esimerkiksi Suomen tataarivähemmistön kanssa ei ole ollut minkäänlaisia ongelmia, koska se on integroitunut erinomaisen hyvin yhteiskuntaamme.”

Kuitenkin alkuperäisessä tekstissä puhutaan hyvin selvästi vain islamista liitetyistä ongelmista jotka hän yleistää juurikin kaikkiin islaminuskoisiin:

“Väkivalta on kieli, jota ei sivistyneessä maailmassa hyväksytä. Sen sijaan islamissa vihan ja väkivallan kulttuuri on sisäänrakennettuna ja jatkuvasti voimassa pyhän sodan käsitteenä. Niiden yhteensovittaminen on mahdotonta, kokeilu loppukoon.”

- “Vapaan mielipiteen ilmaisun estäminen vain kärjistää tilannetta!”

Joskus sanotaan, ettei lainsäädännöllä pidä määrätä mitä saa sanoa, koska “tyhmienkin ihmisten pitää saada sanoa tyhmiä juttuja” eikä voida olettaa että ihmiset osaisivat esittää asiansa asiallisesti.

Tämä muistuttaa minusta, palaten Kaukon blogikirjoitukseen, koulukiusaamistilannetta ja kiusaajia eli “lurjuksia”. Koventunut mielipideilmapiiri näyttäytyy vanhanaikaisena suhtautumisena koulukiusaamiseen: ajatellaan että pilkka opettaa ja kiusaaminen vahvistaa, niin että uhrista koulitaan kovapintainen pärjääjä.

Nykyään kuitenkin ymmärrämme, että kiusaamiseen pitää puuttua. Kiusaaminen ei ole kiusatun syytä eikä se mene ohi odottamalla. Usein ongelmainen on itse kiusaaja, joka on oppinut käyttämään heikompien pilkkaamista suosion saavuttamiseen. Tunnustamalla ongelma ja etsimällä sen syy kiusaaminen voidaan saada loppumaan.

Samalla tavalla poliittista suosiota voi saavuttaa vähemmistöjä ivaamalla. Yhteiskunnan edun mukaista on kuitenkin saada kansalaisten mielipiteet kanavoitua demokraattisen päätöksenteon piiriin konfliktien kärjistämisen sijaan. Tämä tarkoittaa keskustelun ohjaamista epäinhimillistävästä kielenkäytöstä, siis pilkasta ja solvaamisesta, kohti asiallista argumentaatiota. Halla-ahon ja Hirvisaaren tuomiot olkoot esimerkkejä siitä, millaista puhetta emme halua.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

5Suosittele

5 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (31 kommenttia)

Käyttäjän mikaletonsaari kuva
Mika Letonsaari

Extra: Olen Piraattipuolueen aktiivinen jäsen ja puolueemme julkaisi lehdistötiedotteen, jossa Halla-ahon tuomiota kritisoitiin. En ole tässä samaa mieltä puolueen kannan kanssa vaan pidän puolueen reaktiota valitettavana. Puolueestamme löytyy myös ihmisiä, joille sananvapaus ja vihapuhe ei ole mustavalkoinen asia. Huomattavaa on myös, ettei vihapuhekritiikki kuulu kansainvälisen piraattiaatteen (esim. http://falkvinge.net/pirate-wheel/) pääkohtiin.

Käyttäjän halaolla kuva
Hannu Ala-Olla

Jep, piraattipuolueen joukosta luulisi nimenomaan löytyvän niitä jotka tietävät ettei netissä kukaan jaksa lukea seinällistä tekstiä - tl;dr on reaktio niihin.

Jarmo Makkonen

Piraattipuoluekin on sitten hajoamassa erimielisyyksiin.

Pekka Roivanen

Mika sinun "syytekirjelmäsi" on hyvin laaja. Ruanda ja Jugoslaviakin yhdistetty blogeihin.

Kuitenkaan et Mika käsitellyt, että kirjoitus oli täkyjä Mika Illmanille ja miten Mika Illman siihen vastasi.

Käyttäjän mikaletonsaari kuva
Mika Letonsaari

Jos tekstin osoittamisella Illmanille on merkitystä, niin korkeintaan siten, että se osoittaa teon tahallisuuden ja Halla-ahon olleen tietoinen siitä, että teksti on uskontoa halventava ja ihmisryhmää alentava. Tahallisuus taas on yleisesti teon vakavuutta lisäävä asia.

Jugoslavia tuli siitä, kun satuin juuri lukemaan propagandan käytöstä vihan lietsomisessa siellä. Toki tämä oli vähän pitkä harppaus aiheesta...

Taha Islam

Mika, ota oppia Soinista. Hän näyttää mallia, kuinka blogikirjoitus tulee muotoilla. Ei mielellään yli kuuden sanan lauseita. Jos on pakko niin muista, ettei meloni mahdu lippalakkiin

Kappalejaotus on tärkeää. Vain neljä virkettä kappaleeseen. Pidempiä virkkeitä muka-sitoutumaton isän maallinen ei kykene sisäistämään. Tämähän tietää sikakin, vaikkei jääkiekosta mitään ymmärrä.

Lopuksi, ei liian montaa asiaa yhteen blogiin. Persun aivo ei kykene seuraamaan punaista lankaa. Asia kerrallaan. Kyllä kansa tietää!

Simo Narkala

Mika Letonsaari kirjoitti:

"islamin pyhänä pitämä profeetta nai nykyajan mittapuulla alaikäisen tytön, niin että tällaista tekoa nykyaikana nimitettäisiin lapsen seksuaaliseksi hyväksikäytöksi."

jos törmään näissä asioissa helposti tuohtuvaa sudanilais tuttuuni, voin testata tuota ajatelmaasi.

Ja koska haluan syytteeseen:

Saksan kansa valitsi demokrattisissa vaaleissa johtoonsa fasistit, joiden johdolla Saksa hyökkäsi Puolaan Neuvostoliittoon, Ranskaan.
Oma tulkitani: Saksalaiset eivät osaa valita hyviä johtajia.

Anne Pylkkönen

Delaan!! S.N. tuossa yllä heitti viharikostäkyn ja mä päätin kiihoittua kaikkien makthavaereittenkin puolesta: persu-kielelle käännettynä tuossahan lukee että kansanryhmä sakemannit on natsifiilejä!!!
Illman tuskin tähän tarttuu, mutta kuules Simo - j'accuse (vai miten se nyt meni).
Eikä tää oo sitten vain mikään yhdenhenkilön mielipide.

Käyttäjän puppek kuva
Tuomas Karhunen

"Jos Halla-aho olisi halunnut pysytellä faktoissa, hän olisi voinut sanoa esimerkiksi että islamin pyhänä pitämä profeetta nai nykyajan mittapuulla alaikäisen tytön, niin että tällaista tekoa nykyaikana nimitettäisiin lapsen seksuaaliseksi hyväksikäytöksi. Tämän saa sanoa ja jos asia vaivaa, niin saa sanoa mielipiteensä asiasta."

Olisiko asia näin kauniimmin?: "Muhamed oli (nykymittapuulla) lapsen seksuaalinen hyväksikäyttäjä. Islam pitää Muhamedia täydellisenä esikuvana (nykymittapuulla). Islam on uskonto, joka pitää lapsen seksuaalista hyväksikäyttäjää (nykymittapuulla) täydellisenä esikuvana."

Käyttäjän anttialfthan kuva
Antti Alfthan

Jostain syystä jaksoin lukea blogin tarkasti ja loppuun.
Erinomaisen terävää ja johdonmukaista analysointia aiheesta "muutama täky perimmäisestä tarkoituksesta".
Jugoslavian sodat ja Ruandan kansanmurha eivät olleet tekstissä turhaan vaan loogisesti aiheeseen liittyen.

Tietenkään Halla-aho ja Hirvisaari kannattajakuntineen eivät tykkää siitä että heiltä vetaistaan housut jalasta.

Peter Hallberg

"Perhana miten vaikeaksi puhuminen menee kun pitää olla poliittisesti korrekti."

Ennen sitä ei pidetty vaikeana eikä se nykyäänkään ole vaikeaa, jos viitseliäisyyttä löytyy. Kysymys on käytöstavavoista. En ole kuullut kenenkään valittavan, että poliittinen korrektius on se, joka estää piereskelemästä täydessä hississä.

Anne Pylkkönen

Toisaalta juridisia tuomioitakaan ei pitäisi ladella huonoista käytöstavoista vaan ainoastaan toteennäytetyistä rikoksista.

Juha Salmi

Tuosta lauseesta tämän päivän oppilaat riemastuvat, sillä sen verran rangaistuksia käytöksen perusteella kouluissa jaetaan.

Käyttäjän puppek kuva
Tuomas Karhunen

Lyhensin edellistä kommenttiani, jotta pysytään paremmin asiassa. Eli onko tämä oikein ja laillisesti sanottu?:

"Muhamed oli (nykymittapuulla) lapsen seksuaalinen hyväksikäyttäjä. Islam pitää Muhamedia täydellisenä esikuvana (nykymittapuulla). Islam on uskonto, joka pitää lapsen seksuaalista hyväksikäyttäjää (nykymittapuulla) täydellisenä esikuvana."

Taha Islam

Ei ole. Seksuaalisen hyväksykäytön tunnusmerkistö ei täyty.

Käyttäjän SepSaa kuva
Seppo Saari

Ehkä saat kolmen vuoden kuluessa hovioikeudelta vastauksen, jossa vedotaan KKO:n ennakkopäätökseen; tietysti edellyttäen, että syyttäjä ei matkalla vaihdu, eikä EU:n ihmisoikeustuomioistuin puutu KKO:n ennakkopäätökseen.
Jos lisäät lauseeseesi sanan "täky", asiainkulku vauhdittuu huomattavasti.

Käyttäjän puppek kuva
Tuomas Karhunen

"Ei ole. Seksuaalisen hyväksykäytön tunnusmerkistö ei täyty."

Milloin se sitten täyttyy, jos 9-vuotiaan makaaminen ei sitä ole?

Taha Islam

Sinulla on varmasti dokumentti Aishan(RA) iästä? No, se sikseen, koska ikä ei todista de facto hyväksikäyttöä. Useimmiten vapaaehtoista seksiä laillisen ja täysi-ikäisen puolison kanssa ei pidetä seksuaalisena hyväksikäyttönä.

Jos olet sitä mieltä, että Aishaa(RA) käytettiin hyväksi, hänen monisatasivuinen kirjallinen tuotantonsa varmaan antaa siitä pätevälle psykologille jotain viitteitä. Onko siellä niitä?

j.olavi heikkinen

http://en.wikipedia.org/wiki/Aisha

tuossa on wikipedian (epävirallista) historiikkia ayshasta.

joka tapauksessa huomattavan nuorena aysha vihittiin avioliittoon mr m:n kanssa ja on myös huomattava, että ayshan arvo tulevana vaimona perustui lähes yksinomaan neitseyteen. patriarkaalisuus oli siis silloinkin vallitseva järjestelmä saharasian seutuvilla, naista arvotettiin kuten karjaa.

Käyttäjän puppek kuva
Tuomas Karhunen

Ok, kun ei ole 100% tietoa (joka sekin voitaisiin kyseenalaistaan), korjaan muotoilua:

"Muhamed saattoi olla (nykymittapuulla) lapsen seksuaalinen hyväksikäyttäjä. Islam pitää Muhamedia täydellisenä esikuvana (nykymittapuulla). Islam on uskonto, joka pitää mahdollista lapsen seksuaalista hyväksikäyttäjää (nykymittapuulla) täydellisenä esikuvana."

Joko kelpaa?

Taha Islam

Tuomas, tuokaan ei pidä paikaansa, koska Aisha(RA) ei ollut lapsi. Aisha(RA) oli sukukypsä ja laillisessa avioitumisiässä.

Kyseessä ei siten myöskään ollut hyväksikäyttö, koska liittoon oli Aishan(RA) suostumus täysivaltaisena naisena.

Jos sinä menet Espanjaan ja harrastat seksiä 13-vuotiaan kanssa, oletko lapsen seksuaalinen hyväksikäyttäjä?

Käyttäjän puppek kuva
Tuomas Karhunen

"Tuomas, tuokaan ei pidä paikaansa, koska Aisha(RA) ei ollut lapsi. Aisha(RA) oli sukukypsä ja laillisessa avioitumisiässä."

Siksi siinä lukee "(nykymittapuulla)".

"Jos sinä menet Espanjaan ja harrastat seksiä 13-vuotiaan kanssa, oletko lapsen seksuaalinen hyväksikäyttäjä?"

Suomen lain mukaan kyllä. Eikö näitä Thaimaassa käyviä pedofiileja tuomittu joku aika sitten Suomessa, vaikkeivat he olleet tehneet rikosta Thaimaan lain mukaan?

Enivei, kysymyshän oli siitä, että saako noin sanoa (kun se on korrektisti muotoiltu).

Käyttäjän halaolla kuva
Hannu Ala-Olla

Taha Islam, kyllä me voimme käyttää täällä Suomessa käytössä olevaa tulkintaa siitä, mikä on lapsiin sekaantumista ja seksuaalista hyväksikäyttöä.

Nimenomaan sitähän tässä kritisoidaan. Sitä että koraanilla ja muinaisilla perinteillä puolustellaan jotain, mitä me pidämme vääryytenä ja ihmisoikeusloukkauksena.

Se että Muhammedin ajan yhteiskunta laski täysi-ikäisyyden eri tavalla kuin me, ei vaikuta meidän aikanamme ja täällä meidän yhteiskunnassamme asiasta käytävään keskusteluun. Täällä käytetään meidän oikeuskäsitystämme, meidän käsitystämme siitä, mitkä ovat seksuaalisen hyväksikäytön tunnusmerkit.

Ja kukaan tuskin on kritisoinut Muhammedia itseään, koska se pitää tehdä hänen aikansa oikeuskäsityksen mukaan. Kritisointi kohdistuu niihin, jotka pyrkivät tänä päivänä esittämään Muhammedin 'ennakkotapauksena', jota kaikkien tulisi parhaansa mukaan emuloida.

"Jos sinä menet Espanjaan ja harrastat seksiä 13-vuotiaan kanssa, oletko lapsen seksuaalinen hyväksikäyttäjä?"

Yksiselitteisesti kyllä. Mikään tekosyy ei oikeuta muuta vastausta.

Käyttäjän puppek kuva
Tuomas Karhunen

Tähän voisi lainata Halla-ahoa:
"Itse olin ajatellut, että esipuberteetti-ikäisten tyttöjen kanssa makaaminen on pedofiliaa ja väärin kaikissa tapauksissa, ja että jos jokin laki sellaisen sallii, kyseessä on pedofiilinen laki. Olin ajatellut, että lait eivät ole taivaasta pudonneita totuuksia vaan ainoastaan yhteisössä vallitsevien arvojen kodifiointeja, joita muutetaan aina, kun yhteisön arvot muuttuvat. Että Suomen laki kieltää pikkutyttöihin yhtymisen, koska vallitsevassa arvomaailmassamme tällaista tekoa pidetään vääränä. Ja että islamilainen laki sallii pikkutyttöihin yhtymisen, koska vallitsevassa islamilaisessa arvomaailmassa kyseistä tekoa ei pidetä vääränä."

Taha Islam

"Siksi siinä lukee '(nykymittapuulla)'".

Nykymittapuulla sukukypsän, täysivaltaisen ja -ikäisen henkilön kanssa avioituminen on täysin sallittua. Ainoa johon sinä voit tarttua on Aishan(RA) ikä, josta ei ole tietoa.

Et kertonut, antaako Aishan(RA) kirjallinen tuotanto jotain viitteitä hyväksikäytöstä tai edes henkisestä kypsymättömyydestä. Löytyykö niitä vai ei?

"Suomen lain mukaan kyllä."

Et ole.

Petteri Forsten

Ihan hyvä ja kiihkoton kirjoitus, vaikka en kaikesta ihan samaa mieltä olekaan.

"Politiikka oli hyvin pitkälle yleisen konsensuksen sanelemaa reaalipolitiikkaa, joka ei jättänyt oppositiolle mahdollisuutta olla räväkästi eri mieltä asioista."

Tämä ei mielestäni ole mitenkään hyvä asia. Käytännössä Suomessa oli 2+1 järjestelmä jossa kolmas osapuoli pyöri oppositiossa vaihtamassa mielipidettään kahden muun tehdessä politiikkaa. Suomella ei NL:n pullisteluja lukuunottamatta ollut isoja ongelmia ennen lamaa, joka sitten hoidettiin huonosti(vs. Ruotsi). Poliittinen aktivoituminen tekee suomalaisille vain hyvää, vaikka polarisoituminen ei hyvä asia välttämättä olekaan.

"Halla-aho leimasi islamin pedofiliauskonnoksi ja somalit verovaroilla loisijiksi"

Viitannet tässä kirjoitukseen "Täkyjä Illmannin Mikalle" jossa toki kirjoitettiin näin, mutta on älyllistä epärehellisyyttä olla ymmärtämättä kontekstia. Siinä pätkässä vaihdettiin sanan suomalainen (mies) tilalle somali ja näin testattiin sananvapauden rajoja. Löytyi. Suomalainen (mies) ei ole kansanryhmä, joten yleistävät kommentit eivät kuulu lain piiriin. Ottaen huomioon kuvion käänteet ja etenkin Illmannin Hbt haastattelun tuomio on vähintäänkin "hassu".

"Profeetan kuvan piirtämisen loukkaavuus ei ole mitenkään ilmeistä, jos ei tunne islamia. Pedofiiliksi solvaaminen taas selkeästi on."

Kuva profeetasta/muslimista jonka turbaanissa on pommi ei ole yleistävä ja loukkaava? Kristinuskontoa saa loukata aivan vapaasti zombikannibaalikultiksi pilakuvilla tai tekstissä, ei tule seuraamuksia.

En henkilökohtaisesti hyväksy H-A:n ja Jameksen tyyliä kirjoittaa ja vetää mustavalkoisia yleistyksiä asioista jotka eivät ole yksinkertaisia. Toisaalta en allekirjoita suoraan viimeaikaisia laintulkintoja, kovempaakin julkista tavaraa on tullut ilman edes JSN puuttumista asiaan. Onko se tyylikästä tai rakentavaa, no ei helvetissä.

Jos luet H-A:n tekstin ajatuksella, ymmärrät mitä taustaa vasten se on kirjoitettu ja lopuksi vertaat KKO:n päätökseen ja tuomioperusteisiin, päädytköhän samaan lopputulokseen? Jos et, no sitten olemme eri mieltä.

Hyvä ja parempi avaus kuin monet muut.

Käyttäjän allsynergy kuva
Rami Ovaskainen

Ihan ok pohdintaa pitkälti. Pitkällisesti tosiaan... mutta olihan tuossa loogisuutta. Kannattaa harkita asian jakamista vähän kuin ... tipoittain... ei välttämättä kaikilla riitä kärsivällisyyttä lukea.. itsekin piti loppu silmäillä kun on kiirettä. Samasta ongelmasta kärsit kuin itsekin usein.. eli liikaa asiaa olisi ja siitä yrittää ehkä tunkea turhankin paljon samaan. Toisaalta se tyyli mikä sopii yhdelle ... ei välttämättä sovi toiselle... eli ehkä tuota pitkää ulosantia ei ole tarve muuta kuin hioa.

Se miten keräilee suosiota on taitolaji tietenkin. Yksi tapa nykyään on mennä maahanmuuttolinjalla (tosin se juna osin meni jo). Itseä kiinnostaa enemmän se miten saadaan jotain hyötyä/apua ja ratkotaan ongelmia eikä niinkään pelkkä kritiikki (kritisoida ja huudella osaa meistä kuka tahansa... asioiden ratkaiseminen on sitten se mitä enemmän arvostaa). Ei kritiikissäkään mitään pahaa ole puolin eikä toisin kunhan omassa päässä sen katsoo auttavan ihmisiä (noh, se on tietenkin vain oma katsonta asiaan)... kaikista kommenteista ja kritiikeistä on vaikea uskoa että niiden tarkoitus on rehellisesti saada aikaan parempaa ja korjata epäkohtia.

Käyttäjän jannemuhonen kuva
Janne J. M. Muhonen

Taas mennään metsään. Kukaan ei ole pilkannut ketään, ainoastaan toisintanut todennettavia faktoja islamista, sen lieveilmiöistä ja sen doktriinista. Jos nämä eivät ole mukavaa kuultavaa niin vika ei ole viestintuojassa vaan joko oppijärjestelmässä tai viestin vastaanottajassa, joka ei kykene prosessoimaan niin itselleen (länsimaalaisen vinkkelistä tarkasteltuna) vierasta suhtautumista teuraseläimiin, lapsiin, naisiin, toisenuskoisiin tai uskonnottomiin.

panutaneli kuusi

Hirvisaaren tuomioon en ota kantaa mutta Halla-Ahon tuomio uskonruhan rikkomisesta oli käsittämätön.Todellisuudessa tälläisistä tuomioista on uskonnoille enemä haittaa kuin hyötyä.Ne pikemmikin kaventavat uskonnonvapautta.Tätä juttua ei voi ymmärtää ilmanlaajaa uskontotieteen-,kulttuurihistorianja etiika tuntemusta.Tarvitsisimmekipeästi vuoropuhelua eri uskontojen välillä mutta sitä ei nyt voida käydä kiitos näiden tuomioiden.Kysyn aloittaalta onko oikein että joku voidaan tuomita minun uskonrahani häirinnästä ilman että itse koen tulleeni loukatuksi?

Toimituksen poiminnat